Ostukorv, 0.000
Hind kokku koos KM: 0.00
tagasi

Garantii

Filtrid

Garantii

DATAGATE OÜ  GARANTIITINGIMUSED

Käesolevad garantiitingimused väljastatakse Datagate OÜ (edaspidi Datagate) poolt lisaks tarbija konstitutsioonilistele või muudele õigustele ja mingil määral ei ahista eelpoolmainitud õigust.

Garantiiobjekt
Käesolevad tingimused kehtivad Datagate poolt müüdud füüsilistele kaupadele (edaspidi nimetatud kaubad või seadmed).

Garantiiaeg
Garantiiaja algust arvestatakse kauba müügi päevast ja kehtib garantiitunnistusele märgitud perioodi. Garantii kehtivuse ajal tehtud parandustööd pikenda olemasoleva garantiitähtaega selle garantiiremondis olnud aja võrra. Garantiitunnistusel märgitud garantiiaeg, antakse ainult arvutikomplektiosadele, mis on komplekteeritud Datagate tehnikaosakonnas. Juhul, kui tarbija poolt tehtud modifikatsiooni ja/või arvutikomplekti konfiguratsiooni muutmine, mida teostas Datagate poolt mittevolitatud isik, garantiiaeg muutub 6 kuuks müügikuupäevast.

 

Garantii kehtivuse tingimused
Garantii aluseks on kauba ostuarve ja garantiitunnistus. Garantii kehtib materjalidele- ja valmistamisvigadele kohta ning korvab nii töö kui ka materjalide maksumuse, kui praak on tekkinud tootja süül. Kaubaga peab olema kaasas kasutamisjuhend, pakend, installeerimise CD või disketid, lisaseadmed ja kaablid. Kauba vahetuse põhjus on mittevastavus kauba tehniliste andmete ja saatedokumendil märgitud toote kirjeldus. Kaubatagastamine teostakse juhul, kui ei ole võimalust teostada kaubavahetus. Datagate poolt väljastatud garantii ei kata tootevea või kahjust poolt põhjustatud otseseid ebameeldivusi. Datagate jätab endale õiguse katkestada garantii kehtivuse, mis on põhjustaud tarbija finantsvõlgnevusest.
 

Garantii teostamine
Garantiiremondis olevatele seadmetele remondi ajaks asendusseadet ei väljastata. Datagate ei vastuta infokandjatel oleva informatsiooni hävimise, kadumise või rikkumise eest ning sellega tekitatud otsese või kaudse kahju eest. Andmetest varukoopiate tegemine on ostja kohustus. Garantiitoodet teostatakse teeninduskeskuses 10 tööpäeva jooksul. Garantiiremonti vastuvõtmist tõendaval dokumendil märgitakse orienteeruv tähtaeg. Kui kokkulepitud tähtajaks töö ei ole tehtud, määratakse täiendav tähtaeg tarbijaga kooskõlastades. Tooted, mida ei saa remontida Datagate teeninduskeskuses saadetakse remonti tootjatehasesse, sel juhul Datagate ei vasta garantiitööde teostamise aega. Garantii teostamiseks tuleb kaup toimetada Datagate asukohta teeninduspunkti. Garantii ei kompenseeri toote teeninduspunkti viimist või transportimisest tulenevaid kulutusi. Garantiitööde teostamine tarbija juures on kokkuleppel.

 

Garantii alla ei kuulu
Kulumaterjalid. Tooted, millelt on eemaldatud või vahetatud: tootjatehase seerianumber, tootjatehase garantiikleebis või tootjatehase garantiiplomm. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud:

  • juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu, temperatuuri jne. poolt;
  • ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumisel seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesas juhtmepistiku sulamine, jne.);
  • mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud DataGate poolt mittevolitatud isik;
  • seadmete väärast kasutamisest;
  • loodusõnnestustel;
  • liikuvate mehaaniliste osade kulumine;
  • defektiga CD-toorikude, CD-plaadide ja disketide kasutamisest või CD-toorikude, CD-plaadide ja disketide purunemine.
  • arvutiviiruste poolt.

Protsessorite, emaplaatide, videokaartide, toiteplokkide ja muu komponentide tootjal on õigus garantiist keelduda, kui garantiiperioodil on toode kasutatud mitteotstarbekalt: ülekiirendamine/klokkimine (ehk "Overclocking"), krüptoraha kaevandamine (ehk cryptocurrency "mining"), pikaajalise (>8x5 tundi) ja/või suure koormuse all (>95-99%) toode perioodiline ekspluateerimine ja teised põhjused, mille alusel tootja ametlik hoolduskeskus või sertifitseeritud garantiiteostaja võiks tuvastada defekti ja vormistada kasutamisreeglite rikkumise eest tehnilise ekspertiisi akti. Tegemist on tarbija klassi (ehk "consumer" klassi) toode kategooriaga.


 

 


 Vadim Šapovalov  

Garantiiosakonna juhataja  


Garantiiteenindus

Lisatööd tehnilises osakonnas

Teeninduskeskustega suhtlemine


vadim@datagate.ee

+3726129441